IT a bezpečnost bez starostí

Osobní finance a finanční poradci, díl 6. - Životní pojištění 2/2

... pokračování článku

Pojištění velmi vážných onemocnění

Jde o nejmladší typ pojištění, který se zatím neustále mění a měnit ještě bude. Především proto, že se neustále mění lékařství, věda a s tím i pojistné podmínky. Pojištění využívá toho, že se lidé bojí nemocí, o kterých se v posledních letech intenzivně mluví. Velmi vážné nemoci postihují statisticky starší lidi. Mladí jsou ohroženi spíše úrazy. I když se pojišťovny předhánějí, kolik nemocí uznávají, pravdou je, že jde vždy jen o něco přes 30 nemocí a to navíc v jejich pokročilé, ne-li konečné fázi. Tedy i 150 nemocí je pořád těch 30, jen více rozepsané a rozdělené. Nekoukejte tedy na počet nemocí, ale na jejich přesné definice.

Smysl pojištění je uhradit léčbu a dorovnat výpadek příjmů. Bohužel má i velmi přísné podmínky. De facto se dá říct, že to je skoro jako pojištění invalidity a úmrtí jen konkrétními nemocemi. Jeho význam je přeceňován. Jsou i další nemoci, které končí invaliditou a nejsou ve výčtu nemocí. Pojištění je netransparentní. K plnění dochází často velmi pozdě po diagnóze a neumožňuje tak čerpání financí na lepší léčbu nebo léčbu v zahraničí ihned.

Pojišťují se poslední fáze nemocí a k plnění tak dochází ve chvíli, kdy už nejsou moc velké šance na přežití, tím pádem i při oprávněné nemoci nemusí nakonec dojít k plnění, viz níže. Patří sem rakovina (zhoubná, pokud metastazuje), infarkt (těžký), cévní mozková příhoda (většinou ochrnutí nebo bezmocnost), selhání obou ledvin, transplantace životně důležitých orgánů, encefalitida, celková slepota nebo hluchota, ztráta obou končetin (horní nebo dolní vlivem nemoci).

Do výluk pak patří duševní nemoci, nemoci geneticky získané po rodičích, rakovina kůže, rakovina in-situ (na jednom místě, možné vyříznout), nemoci vlivem alkoholu a návykových látek, vlivem viru HIV nebo se neplní, pokud k nemoci došlo třeba 2 roky před sjednáním smlouvy nebo nemoc již propukla v minulosti a vědělo se o ní. Jakmile dojde k plnění od pojišťovny, toto pojištění zaniká a člověk se stává nepojistitelným. Některé pojišťovny mají výjimku a plněním jen vyškrtnou dané onemocnění a pojištění trvá dál.

Otázkou je, zda toto pojištění má smysl. Pokud opomineme strach, který nás nutí se pojišťovat i na to, co nepotřebujeme, lze toto pojištění pokrýt následovně:

Lehká forma nemoci – bez trvalých následků, střední doba léčení – lze pokrýt pojištění pracovní neschopnosti
Střední forma nemoci – částečná invalidita, člověk je soběstačný – lze pokrýt pojištěním invalidity
Těžká forma nemoci – dříve či později končí úmrtím – lze pojistit na úmrtí

Pokud už se pojišťujeme, tak výše plnění se počítá podobně jako u pojištění invalidity, případně odhadujeme myšlené možné náklady na léčení. Dále bychom měli vědět, že pojišťovny uplatňují čekací dobu, tedy doba od uzavření smlouvy třeba 2-6 měsíců, kdy v případě diagnostikování nemoci pojišťovna neplní. Druhým termínem je doba přežití. Každá nemoc má stanovený počet dní, který pacient musí přežít po diagnóze. Například po infarktu musí žít nejméně 30 dní, jinak pojišťovna nebude plnit.


3d Man Injured Stock Image
Obrázek se svolením cooldesign / FreeDigitalPhotos.net

Úraz, trvalé následky úrazem a denní odškodné

Jedná se pro pojišťovnu o nejlevnější produkt, který se o to lépe prodává. Dneska dostanete pojištění úrazu zdarma k bankovním produktům, penzijku nebo třeba kreditce. Funguje na principu ocenění jednotlivých částí lidského těla v procentech podle oceňovací tabulky. Nezkoumá se zdravotní stav. Díky ceně je vhodné i pro nízko příjmové skupiny, aby alespoň nějaké pojištění měli (není komplexní). Pojišťovna zkoumá, zda pojistná událost je skutečně úrazem, tedy že je způsoben „vyšší mocí“. Mezi možné výluky patří úmrtí infarktem nebo mrtvicí až nějakou dobu po úraze, přestože jde o přímý následek úrazu (třeba šokem po autonehodě).

Je potřeba si uvědomit, že úrazy jsou méně časté, než nemoci. Navíc téměř naprostá většina všech úrazů je s poškozením do 25% a to jak s dočasnými i trvalými následky. Za to většina ochrnutí a ztráta funkce orgánů je vlivem úrazu. Nejvyšší riziko úrazu je kolem 20-24 let, poté pravděpodobnost klesá, kolem 30-34 let je to s nemocí půl napůl a po 50 letech věku vedou jednoznačně nemoci. Nejvíce trvalých následků (asi 80%) je s poškozením do 5%. Invalidita úrazem je minimální (asi 8%), taky proto je pojištění invalidity úrazem tak levné. Nemocenská úrazem je taky nízká (asi 12%), opět je častější vlivem nemoci.

Možností, jak se pojistit při úraze, je několik. Při pojištění úmrtí úrazem je vyplácená celá pojistná částka. Při pojištění trvalých následků úrazu je vypláceno příslušné procento z pojistné částky dle oceňovací tabulky. Možná je i kombinace. Smrt úrazem a denní odškodné při úrazu je skoro to samé co pojištění úmrtí z jakýchkoli příčin a pojištění pracovní neschopnosti. Je sice levnější, ale úzce specifikované a přitom jej dokážeme pokrýt jinak. Trvalé následky úrazu 60-75% představují invaliditu úrazem. Pokud chceme ušetřit na pojistném, lze 75% pojistné částky, vypočítané v kapitole o invaliditě, ponechat na obecnou invaliditu a 25% dát na invaliditu úrazem. Tím pokryjeme invaliditu celou a levněji.

Otázkou je, jak pojistit děti. U nich hrozí spíše úraz, než vážné onemocnění. Děti sice nemají finanční příjem, ale jejich úrazem může dojít k výpadku příjmu rodičů nebo vzniknou náklady na pečovatele. Rozumná pojistná částka je zde 1 milion korun.

  • Lineární plnění znamená, že se vyplácí dané procento z pojistné částky podle oceňovací tabulky, tedy při 25% poškození se vyplácí 25% z pojistné částky.
  • Progresivní plnění taky vyplácí dle procent z oceňovací tabulky, ale pojistná částka se navyšuje. Nejčastěji se setkáme s progresivním plněním 4násobným, neboli 400%. Pokud bude pojistná částka třeba 1 milion korun, tak pro trvalé následky 0-25% se plní z 1 x 1 milion, 26-50% se plní z 2 x 1 milion, 51-75% se plní z 3 x 1 milion a 76-100% se plní ze 4 x 1 milion. Například při trvalých následcích 60% by se plnilo 0,6 x 3 x 1 000 000 = 1 800 000 Kč, přestože pojistná částka je jen 1 000 000 Kč.

Při více poškození úrazem se pojišťovny chovají odlišně. Například pokud bude diagnostikováno 60% a 20%. Některé výsledná procenta sčítají (80%, 4 násobek při progresi), berou každý zvlášť (60% a 3 násobek + 20% z 1 násobku) nebo berou jen to největší (jen 60% a 3 násobek). Některé pojišťovny se pyšní, jak mají plnění již od 0,5% nebo dokonce od 0,001%. Jenže to je vždy vykoupeno vyšší cenou pojistného a přitom případné plnění zde bude v řádu desetikorun nebo stokorun. Pokud máme nějaké finanční rezervy, tak se přece nemusíme pojišťovat na 0,5% trvalých úrazů, kdy je plnění stejně spíše symbolické. Proto se nebojte plnění od 1%, a pokud máte finanční rezervy, tak jděte klidně až na 10%.

Karenční doba u trvalých následků není, pouze se čeká na ustálení následků úrazu a jeho posouzení lékařem a ocenění procenty. Nečeká se u jasných následků, jako je třeba jasná ztráta končetiny. U poranění páteře to může být naopak několik měsíců.

Mezi výluky může patřit sebepoškozování, válečné konflikty, vnitrostátní nepokoje, adrenalinové sporty (pojistit zvlášť), pod vlivem alkoholu a omamných látek, při trestném činu. Neplní se při zhoršení nemoci vlivem úrazu, a když už trvalé následky byly před sjednáním pojistky. Dále pracovní úrazy nebo třeba za úraz při stěhování.

Nejčastěji jsou 3-4 rizikové skupiny podle zaměstnání, volnočasové aktivity se neřeší, pokud člověk neprovozuje sport profesionálně, tedy nedostává za něj zaplaceno. Pokud máte sezóní rizikovou činnost, aktualizujte si smlouvu na aktivní měsíce a poté ji opět snižte do základní rizikové skupiny, nebo se připojistěte zvlášť. Nemá cenu platit vyšší rizikovou skupinu celý rok. Vždy udržujte smlouvu aktuální, ať nemát pojišťovna důvod neplnit. Případně uplatní, že kolikrát více jste měli platit, tolikrát méně bude sama plnit.

Smysl pojištění trvalých následků úrazem je pro pokrytí finančních nákladů na přestavbu bytu, předělání nebo nákup automobilu, pečovatelskou službu a výpadek příjmů. Pojištění takto není ale vůbec komplexní, jak jsme si řekli, více nepříjemných situací je vlivem nemoci. Úraz je četnější u dětí a mladých lidí. Ani těm se ale nevyplatí pojistka na drobné úrazy, kdy je pojistka zbytečně drahá. Děti nemají výpadek příjmů a pro mladé úrazy je lepší finanční rezerva. Navíc je potřeba si uvědomit, že výlukou jsou pracovní úrazy, kde jde plnění z pojistky zaměstnavatele. Jde tedy o pojistku našeho volného času, okruh pojistného plnění se tím opět zužuje. Pojištění trvalých následků je vhodným doplňkem menších úrazů k pojištění obecné invalidity. Dále je vhodné pro děti, které nelze pojistit na obecnou invaliditu. Přesto jsou situace, kde je důležité pojistit i drobné trvalé následky, které ovlivňují společenské nebo pracovní postavení. Neurochirurg nebo klavírní virtuos budou určitě ovlivněni i ztrátou jednoho článku prstu daleko více, než ostatní. Zde se vyplatí lineární pojištění (levnější pro malé úrazy) v kombinaci s progresivním (na velké úrazy).

Nevolte balíčky pojištění, ale vždy si jej nechte složit jako stavebnici na míru.

Denní odškodné

Karence bývá 7-10 dní. To znamená, že plnění je až po těch 7-10 dnech a to zpětně od prvního dne. Pokud si vyvrknete palec na 6 dní, nedostanete nic. Denní odškodné by mělo pokrýt léčebné výdaje a možné výpadky příjmů. Dle mého názoru je to nejvíc zbytečná část v pojistce. Drobné úrazy pokryjte likvidní rezervou, na velké úrazy jsou pojištění trvalými následky a invalidita. Je zbytečné platit na pojistném více a v případě drobného úrazu dostat od pojišťovny několik stokorun. Navíc platí pravidlo: "Na pojistce se nemá vydělávat", neříkejte si tedy, až si zlomím třeba ruku, vyinkasuji od pojišťovny alespoň nějaké prachy, vždyť je vlastně nepotřebujete a tuhle možnost si jen zbytečně předplácíte.


Hospitalizace

Pojišťovny uznávají takovou hospitalizaci, která jez lékařského hlediska nezbytná. Za hospitalizaci nepovažují sociální, ošetřovatelskou a psychiatrickou hospitalizaci, tedy nespadají sem ambulance, rehabilitace, lázně, sanatoria, léčebny. Hospitalizace může být nemocí i úrazem. Pojišťovna plní až po ukončení hospitalizace. Pokud trvala víc jak 1-3 měsíce, lze pojišťovnu písemně požádat o vyplacení přiměřené zálohy.

Průměrná délka hospitalizace je 7,2 dne, pokud nepočítáme lidi nad 50 let, tak dokonce jen 5 dní. Při stanovování výše pojistné částky vycházíme podobně jako u nemocenské (tedy dorovnání příjmu) a přičítáme regulační poplatky, cena za nadstandardní péči, zajištění péče o dítě anebo náhradu příjmu při péči o dítě.

Mezi výluky pak pojišťovny řadí hospitalizaci vlivem války, teroristického útoku, sebepoškozování, požitím alkoholu a omamných látek, psychiatrickou diagnózou, plastická operace, zubní ošetření, sterilizace, potrat, podstoupení umělého oplodnění, těhotenství, porod, pohlavní nemoci, HIV, nemoc z povolání, vlivem rizikového sportu a vše, co není z lékařského hlediska nezbytně nutné.

  • Čekací doba je dobou od uzavření smlouvy, většinou kolem 2-3 měsíců, kdy by pojišťovna neplnila z důvodu nemoci. U těhotenství to bývá 6-9 měsíců. Při úrazech se čekací doba neuplatňuje.
  • Karenční doba je dobou, po kterou pojišťovny při hospitalizaci neplní a začnou až po této době. Obvykle to bývá 1-4 dny v nemocnici, pak se samozřejmě vyplácí i zpětně. Pokud strávíte v nemocnici jeden den, u většiny pojišťoven nic nedostanete.
  • Podpůrčí doba je dobou, po kterou pojišťovna bude plnit při hospitalizaci. Obvykle bývá sjednávána na 52 týdnů někde 180 dní, nejvíc se lze setkat asi se 730 dny.

Při sjednání pojištění hospitalizace se požaduje vyplnění zdravotního dotazníku, na druhou stranu se ale nezkoumá příjem jako je tomu u pojištění pracovní neschopnosti. Tedy lze tu navolit značně vyšší denní dávky, které bude pojišťovna skutečně vyplácet. Navíc tento druh pojištění je i levnější oproti pracovní neschopnosti. Někdy je to tak jediná možnost u podnikatelů bez dokázání příjmů, kterým nejde sjednat pojištění pracovní neschopnosti. Stejně tak u dětí, kde se vyplatí s progresivním plněním, protože děti nelze pojistit ani na pracovní neschopnost, ani na invaliditu. Jen si ohlídejte nestandardní výluky.

Vyplatí se taková pojistka? Zvažte sami, regulační poplatek je nízký a doma byste projedli nejspíš více, nevzniká tak akutní výdaj. Pravděpodobnost hospitalizace obou dvou partnerů je malá, pojistit si jen ARO a JIP taky moc neřeší, protože z těchto oddělení se snaží při zlepšení stavu ihned pacienty přesouvat na standard. Průměrná doba hospitalizace je jen 7 dní. Pokud by si hospitalizace vyžádala opravdu dlouho dobu, pravděpodobně se bude jednat o něco vážného a plnění může jít z trvalých následků nebo invalidity. Naopak pojistit hospitalizaci se vyplácí, pokud máme závazky a dluhy a nemáme dostatečnou rezervu. Případně při  hospitalizaci s dítětem.


Pojištění nezaměstnanosti

Nelze doporučit, tohle pojištění má mnoho výluk a nízké limity. Lepší je tedy si spořit nebo zajistit pasivní příjem a během stávající práce si postupně zvyšovat kvalifikaci do budoucna. Po ukončení pracovního poměru si aktivně hledat práci.


Pojištění zdravotních výloh

Stejně tak pojištění zdravotních výloh nemá smysl.


Příště ještě uvedu něco o typu pojistky, dobách trvání a nějaké shrnutí na závěr...
 

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.